plan ahead

Daig ng Maagap ang Masipag: Be A Proactive Hard Worker

Daig ng maagap ang masipag means that proactive individuals, or those who work ahead of time, are better than those who work hard.